Menu Close

Asmens duomenų apsauga

Įgyvendinant Bendrojo duomenų apsaugos reglamento reikalavimus Vilniaus r. Riešės vaikų darželio duomenų apsaugos pareigūne paskirta mokytoja-metodininkė, dirbanti pagal ikimokyklinio ugdymo programą,  Agnė Rudytė.

Duomenų apsaugos pareigūnas vykdo užduotis, vadovaudamasis 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) 39 straipsniu.

Duomenų apsaugos pareigūnas, vykdydamas savo užduotis, tinkamai įvertina darželyje su duomenų tvarkymo operacijomis susijusį pavojų, atsižvelgdamas į duomenų tvarkymo pobūdį, aprėptį, kontekstą ir tikslus.

Asmenys (duomenų subjektai) visais klausimais, susijusiais su jų asmens duomenų tvarkymu ir naudojimusi savo teisėmis pagal Bendrąjį duomenų apsaugos reglamentą, gali kreiptis į Vilniaus r. Riešės vaikų darželio duomenų apsaugos pareigūnę – mokytoją, dirbančią pagal ikimokyklinio ugdymo programą, Agnę Rudytę, el. paštu duomenys@riesesdarzelis.lt, tel.: +370 (5) 2469849, adresu Pergalės g. 13, Riešė, Vilniaus r.

Duomenų apsaugos pareigūnas privalo užtikrinti slaptumą arba konfidencialumą, susijusį su jo užduočių vykdymu.

ES Reglamentas

Vilniaus r. Riešės vaikų darželio asmens duomenų tvarkymo taisyklės

Vilniaus r. Riešės vaikų darželio duomenų subjektų teisių įgyvendinimo tvarka

Vilniaus r. Riešės vaikų darželio privatumo politika

DAP informacija

Informacija atnaujinta 

Skip to content