Menu Close

Viešieji pirkimai

Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymas
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.C54AFFAA7622

Pirkimų skelbimai (CVP IS)
www.cvpp.lt
Vadovaujantis Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. IS-97
įstaigos viešųjų pirkimų informacija yra skelbiama CVP IS, adresu: https://vpt.lrv.lt/2018-m- sutarciu-viesinimo-stebesena

Supaprastinti pirkimai atliekami vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymu, Vilniaus r. Riešės vaikų
darželio supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklėmis, kitais įstatymais ir poįstatyminiais teisės aktais.
Supaprastinti pirkimai atliekami laikantis lygiateisiškumo, nediskriminavimo, skaidrumo, abipusio
pripažinimo ir proporcingumo principų, konfidencialumo ir nešališkumo reikalavimų.
Daugiau skaitykite čia »

Vilniaus r. Riešės vaikų darželio supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklės (pridedama).

Skip to content