Menu Close

Komisijos ir darbo grupės

Vaiko gerovės komisija
Pirmininkas – meninio ugdymo mokytoja, dirbanti pagal ikimokyklinio ugdymo programą, Vaiva Jucevičiūtė-Bartkevičienė.
Pirmininko pavaduotojas – logopedė Marija Novokunskienė.
Sekretorius – mokytoja, dirbanti pagal ikimokyklinio ugdymo programą, Agnė Rudytė.
Nariai: mokytojos, dirbančios pagal ikimokyklinio ugdymo programą, Tatjana Ralovecienė ir Jolita Selilienė.

Vaiko gerovės komisijos funkcijos:
įtraukia visą darželio bendruomenę į prevencinį darbą;
organizuoja įvairius prevencinius renginius;
analizuoja ugdytinių smurto, patyčių atvejus jų artimoje aplinkoje;
laiku nustato vaikų specialiuosius poreikius, psichologines, asmenybės ir ugdymosi
problemas, padeda tinkamai jas spręsti;
konsultuoja tėvus (globėjus) vaikų ugdymo organizavimo, elgesio, lankomumo,
sveikatingumo, saugumo užtikrinimo ir kitais atvejais.

Darželio metodinė grupė
Pirmininkas – direktoriaus pavaduotoja ugdymui Ligita Kizina.
Sekretorius – mokytoja, dirbanti pagal ikimokyklinio ugdymo programą, Agnė Rudytė.
Nariai: mokytojos, dirbančios pagal ikimokyklinio ugdymo programą, Jolanta Verbilienė, Nijolė Tracevičienė, Jūratė Černiauskienė, Jolita Selilienė, Tatjana Ralovecienė, meninio ugdymo mokytoja, dirbanti pagal ikimokyklinio ugdymo programą, Vaiva Jucevičiūtė-Bartkevičienė.

Metodinės grupės funkcijos:
dalyvauja ir teikia pasiūlymus rengiant ikimokyklinio ugdymo programą;
padeda planuoti ir aptarti ugdymo turinį (programas, mokymo ir mokymosi metodus, vaikų
pasiekimų ir pažangos vertinimo būdus, mokymo(-si) ir ugdymo(-si) priemones bei
patyrimą, kurį vaikai sukaupia ugdymo procese, pritaiko jį vaikų individualioms reikmėms;
plėtoja mokytojų profesinės veiklos kompetencijas;
teikia darželio direktoriui siūlymus dėl ugdymo turinio formavimo ir jo įgyvendinimo, dėl
mokytojų kvalifikacijos organizavimo gerinimo;
inicijuoja renginius, konkursus, varžybas, organizuoja projektus, užtikrina dalyvavimą juose;
planuoja ir rengia mėnesio veiklos planus.

Skip to content