Menu Close

Ikimokyklinis ugdymas

Pagrindinė veiklos sritis – švietimas.
Įstaigoje teikiamas ikimokyklinis ugdymas.
Mokymo kalba – lietuvių.

Darželyje veikia 4 grupės, po 20 vaikų kiekvienoje grupėje.
Vilniaus r. Riešės vaikų darželis savo veiklą grindžia LR Konstitucija, LR švietimo įstatymu,
Jungtinių tautų Vaiko teisių konvencija, LR Vyriausybės nutarimais, Švietimo ir mokslo
ministerijos norminiais aktais, ikimokyklinių įstaigų įrengimų sanitarijos ir higienos taisyklėmis ir
normomis, Vilniaus rajono savivaldybės tarybos sprendimais, Vilniaus rajono savivaldybės
administracijos direktoriaus įsakymais ir kitais teisės aktais, darželio vidaus tvarkos taisyklėmis.

Ikimokyklinio ugdymo paskirtis – padėti vaikui tenkinti prigimtinius, kultūros, taip pat ir etninės,
socialinius, pažintinius gebėjimus, ugdyti vaiko kognityvinius įgūdžius, padėti pasirengti ugdytis
pagal ikimokyklinio ugdymo programą.

Ikimokyklinio ugdymo programa
Vilniaus r. Riešės vaikų darželis ugdymą organizuoja vadovaudamasis Vilniaus r. Riešės vaikų
darželio ikimokyklinio ugdymo programa. (Dokumentą pdf formatu galite peržiūrėti čia).
Ji parengta remiantis Ikimokyklinio ugdymo programų kriterijų aprašu, ikimokyklinio ugdymo
metodinėmis rekomendacijomis. Daugiau informacijos rasite čia https://smsm.lrv.lt/web/lt/smm-
svietimas/svietimo-sistema-ikimokyklinis-ugdymas/ikimokyklinio-ugdymo-programa?lang=lt
Siekiant padėti ikimokyklinio ugdymo auklėtojams ir kitiems ugdytojams atpažinti vaikų ugdymosi
pasiekimus ir poreikius, tikslingai rengti įstaigos ikimokyklinio ugdymo programą, įgyvendinti
ugdymo turinį, pritaikant jį kiekvienam vaikui ir vaikų grupei, stebėti vaikų pažangą ir tikslingai
ugdytikiekvieną vaiką yra parengtas Ikimokyklinio amžiaus vaikų pasiekimų aprašas. Dokumentą
pdf formatu galima parsisiųsti iš svetainės ikimokyklinis.lt. 

Mokytojai, dirbantys pagal ikimokyklinio ugdymo programą:
Organizuoja ir vykdo ugdomąjį procesą;
Planuoja grupės ugdomąją veiklą;
Kuria grupės ugdomąją aplinką, parenka priemones;
Ugdo ir dalyvauja vaikų ugdymo procese;
Prireikus, dalyvauja rengiant individualias vaikų ugdymo programas;

Sistemingai vertina, fiksuoja vaikų daromą pažangą, apie vaikų pasiekimus informuoja tėvus (globėjus);
Teikia informaciją, pagal kompetenciją konsultuoja tėvus (globėjus), kitus dirbančius specialistus
ikimokyklinio amžiaus vaikų ugdymo klausimais.
Prižiūri vaikus ir užtikrina jų gyvybės ir sveikatos apsaugą.

Meninio ugdymo (muzikos) mokytojas:
organizuoja vaikų muzikinį ugdymą, renginius ir šventes;
individualizuoja ugdymą pagal vaikų gebėjimus, poreikius, galimybes, interesus;
bendradarbiauja su grupių auklėtojomis, numatant veiklą, organizuojant renginius, vertinant vaikų
daromą pažangą ir pasiekimus, rengiant projektus;
padeda vaikams pasirengti dalyvauti koncertuose, konkursuose, projektuose.

Logopedas:
laiku įvertina vaikų kalbos raidos ypatumus bei padeda kalbėjimo ir kalbos sutrikimų turintiems
vaikams įveikti ugdymosi sunkumus.


                                                                                                                             Informacija atnaujinta 2024-04-25

Skip to content