Menu Close

Pedagogų taryba

Mokytojų taryba – nuolat veikianti darželio savivaldos institucija mokytojų profesiniams ir
bendriesiems ugdymo klausimams spręsti. Mokytojų tarybai vadovauja darželio direktorius.

Mokytojų taryba:
aptaria praktinius švietimo organizavimo, vaikų ugdymo kokybės klausimus;

svarsto valstybės nustatytą švietimo standartų įgyvendinimą, ugdymo turinio atnaujinimą, optimalių ugdymosi sąlygų ir mokytojų veiklos tobulinimo būdus;

analizuoja ugdymo planų, darželio veiklos ir ugdymo programų realizavimą;

aptaria skirtingų gebėjimų vaikų ugdymo organizavimo principus, jų ugdymo programas, metodus;

teikia siūlymus darželio tarybai įvairiais darželio veiklos organizavimo ir ugdymo klausimais;

sprendžia vaikų sveikatos, saugios aplinkos, ugdymosi, poilsio ir mitybos klausimais svarsto ir priima protokolinius nutarimus teisės aktų nustatytais ir darželio direktoriaus teikiamais klausimais;

renka atstovus į darželio tarybą;

pritaria ir teikia siūlymus dėl direktoriaus, direktoriaus pavaduotojo ugdymui ir mokytojų atestacijos.

Skip to content