Komisijos ir darbo grupės

Vaiko gerovės komisija

 • Pirmininkas – meninio ugdymo mokytoja ekspertė, dirbanti pagal ikimokyklinio ugdymo programą Vaiva Jucevičiūtė-Bartkevičienė
 • Pirmininko pavaduotojas – logopedė Daiva Bauerienė
 • Sekretoriusmokytoja metodininkė, dirbanti pagal ikimokyklinio ugdymo programą Agnė Rudytė
 • Nariai: mokytoja, dirbanti pagal ikimokyklinio ugdymo programą Tatjana Ralovecienė, mokytoja metodininkė, dirbanti pagal ikimokyklinio ugdymo programą Jolita Selilienė

Vaiko gerovės komisijos funkcijos:

 • įtraukia visą darželio bendruomenę į prevencinį darbą;
 • organizuoja įvairius prevencinius renginius;
 • analizuoja ugdytinių smurto, patyčių atvejus jų artimoje aplinkoje;
 • laiku nustato vaikų specialiuosius poreikius, psichologines, asmenybės ir ugdymosi problemas, padeda tinkamai jas spręsti;
 • konsultuoja tėvus (globėjus) vaikų ugdymo organizavimo, elgesio, lankomumo, sveikatingumo, saugumo užtikrinimo ir kitais atvejais.

Darželio metodinė grupė

 • Pirmininkas – mokytoja metodininkė, dirbanti pagal ikimokyklinio ugdymo programą Jolita Selilienė
 • Pirmininko pavaduotojas – mokytoja metodininkė, dirbanti pagal ikimokyklinio ugdymo programą Agnė Rudytė
 • Sekretorius – mokytoja, dirbanti pagal ikimokyklinio ugdymo programą Tatjana Ralovecienė
 • Nariai: vyresniosios mokytojos, dirbančios pagal  ikimokyklinio ugdymo programas Jolanta Verbilienė, Nijolė Tracevičienė, mokytoja, dirbanti pagal  ikimokyklinio ugdymo programą Jūratė Černiauskienė, logopedė Daiva Bauerienė, meninio ugdymo mokytoja ekspertė, dirbanti pagal ikimokyklinio ugdymo programą Vaiva Jucevičiūtė-Bartkevičienė

Metodinės grupės funkcijos:

 • dalyvauja ir teikia pasiūlymus rengiant ikimokyklinio ugdymo programą;
 • padeda planuoti ir aptarti ugdymo turinį (programas, mokymo ir mokymosi metodus, vaikų pasiekimų ir pažangos vertinimo būdus, mokymo(-si) ir ugdymo(-si) priemones bei patyrimą, kurį vaikai sukaupia ugdymo procese, pritaiko jį vaikų individualioms reikmėms;
 • plėtoja mokytojų profesinės veiklos kompetencijas;
 • teikia darželio direktoriui siūlymus dėl ugdymo turinio formavimo ir jo įgyvendinimo, dėl mokytojų kvalifikacijos organizavimo gerinimo;
 • inicijuoja renginius, konkursus, varžybas, organizuoja projektus, užtikrina dalyvavimą juose.
Kalbos »
Skip to content