Asmens duomenų apsauga

Vilniaus r. Riešės vaikų darželio duomenų apsaugos pareigūnas

Įgyvendinant Bendrojo duomenų apsaugos reglamento reikalavimus Vilniaus r. Riešės vaikų
darželio asmens duomenų apsaugos pareigūne paskirta mokytoja, dirbanti pagal ikimokyklinio
ugdymo programą, Jolanta Verbilienė.

Duomenų apsaugos pareigūnas vykdo užduotis, vadovaudamasis 2016 m. balandžio 27 d. Europos
Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens
duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis
duomenų apsaugos reglamentas) 39 straipsniu.

Duomenų apsaugos pareigūnas, vykdydamas savo užduotis, tinkamai įvertina darželyje su
duomenų tvarkymo operacijomis susijusį pavojų, atsižvelgdamas į duomenų tvarkymo pobūdį,
aprėptį, kontekstą ir tikslus.

Asmenys (duomenų subjektai) visais klausimais, susijusiais su jų asmens duomenų tvarkymu ir
naudojimusi savo teisėmis pagal Bendrąjį duomenų apsaugos reglamentą, gali kreiptis į Vilniaus r.
Riešės vaikų darželio asmens duomenų apsaugos pareigūnę – mokytoją, dirbančią pagal
ikimokyklinio ugdymo programą, Jolantą Verbilienę .tel. +370 (5) 24 698 49, el. paštu:
jolantaver@gmail.com, adresu Pergalės g. 13, Riešė, Avižienių sen. Vilniaus r. LT-14265.

Kalbos »
Skip to content